سفرنامه و تجربیات دوستان عزیزی که همراه با ما ، در سفر دوبی و ابوظبی و سفارت آمریکا در خدمتشان بوده ایم