هزینه ها

اولین کار ما در یک کیس بررسی اولیه وضعیت مشتری است. با وجود انواع مختلف ویزا و گوناگونی دسته ها انتخاب ویزای مناسب کار فراوانی میبرد. پس از انتخاب نوع ویزا تعداد زیادی از شرایط مشتری را بررسی و قیمت خدمات بر اساس آن تعیین می گردد، بر این اساس تعیین و اعلام هزینه ثابت بدون بررسی موارد خاص و شرایط موجود امکان پذیر نیست.

به طور کلی با توجه به نوع ویزا، از مشتری سئوالاتی شده و اطلاعاتی جمع آوری میشود ما بر آن اساس پیشنهاد هزینه را به مشتری ارائه میکنیم،معمولا قیمت ویزاهای سرمایه گذاری و کار افرینی بیشتر از انواع دیگر ویزا است، به این دلیل که برای این نوع ویزا نیاز به کارهای اداری مربوطه، ایجاد یک کسب و کار و ثبت های قانونی توسط متقاضی و باز کردن یک حساب بانکی قانونی توسط دفتر خانه است.

سیاست ما این است که هزینه ها در ابتدا دریافت نموده و در صورت موفق نبودن مقداری از آن به مشتری بازگردانده می شود. مقادیری از مبالغ پرداخت شده صرف هزینه های اداری و .. و نیز هزینه های مشاورین و حقوقدانان درگیر این کیس شده، که غیر قابل برگشت است،این مبالغ از مبلغ پرداختی اولیه کسر شده و مابقی مبلغ به متقاضی برگردانده خواهد شد.

با این حال ما نمی توانیم موفقیت در برنامه های شما را تضمین کنیم، ابتدا از وکلا و مشاورین ما بخواهید تا شما را به صورت حرفه ای راهنمایی کنند، سیاست ما بر این است تا به صورت معمول در پرونده هایی که حداقل شانس 50% موفقیت را نداشته باشند درگیر نمیشویم.

به امید دیدار شما